Category: News

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ , ๑๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ และ ๑๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมต้อนรับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ให้มีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

การเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตลอดการร่วมงานการแข่งขันฯ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงาน “บรวงสรวงพระอมรดลใจ” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมงาน “บรวงสรวงพระอมรดลใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของอำเภอตระการพืชผล และสดุดีวีรกรรมพระอมรดลใจ (อ้ม) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองตระการพืชผล และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๒ และพิจารณาเห็นชอบร่างแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๗๙ คน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม RUN FOR KP ๒๐๑๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “กองโพน มินิมาราธอน RUN FOR KP ๒๐๑๙” ณ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกองโพน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีทักษะพื้นฐาน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยชาติ โดยการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลในครั้งนี้ ได้ใช้เส้นทางการเดิน – วิ่ง ที่สามารถกราบไหว้สักการะขอพรพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย – ลาว สองฝั่งโขง ทั้งยังได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันแล้ว ยังได้สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี