Author: administrator

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล ๒ อบรมหลักสูตร“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม และเด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน

สพป.อุบล ๒ นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบล ๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริงการรับเสด็จฯ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริง การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมการตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริง การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมให้ข้อมูลในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเพลินจิตต์ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดสรรคืนในตำแหน่งครูผู้สอนที่เหลือจากการจัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบ OFF Line

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFF Line ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งโปรแกรม สามารถใช้และให้บริการประชาชนด้วยโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFF Line ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านไชยชนะ อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเตรียมแผนในการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. การจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ การติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน การขับเคลื่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ การวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. และพิจารณาการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารหนังสือ ณ โรงแรมสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี