Author: administrator

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อบ.เขต ๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำบุคลากรจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรค COVID-19 เช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยการให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรม 5 ส. เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ยังได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในสำนักงานได้ตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การไตร่ตรองพิจารณารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการเตรียมความพร้อมกับมาตรการการรับมือ โดยยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง…
Read more

สพป.อุบล ๒ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสังคม กุลสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เด็กหญิงอังคณา ธนะวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดเกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เด็กนักเรียนอาศัยอยู่กับนางขวัญใจ สมรูป ซึ่งเป็นมารดาของเด็กหญิงอังคณา ธนะวงค์ ทั้งนี้…
Read more

ผอ.สพป.อบ. ๒ ต้อนรับนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อบ. ๒ คนใหม่

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ คนใหม่ ซึ่งเดินทางมาจากโรงเรียนบ้านบัววัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัด เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

ผอ.สพป.อบ. ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายศราวุธ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ และนางสาวเปรมกมล ศรีธรรมมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้การดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมมือร่วมใจกันวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (คอนสาย กระเดียน แดง) กับโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต ๒๙ ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย พัฒนาความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๕ ภายใต้คำขวัญการแข่งขันว่า “สปิริต มิตรภาพ สามัคคี” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำนโยบาย สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านตากแดด เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน สร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach) และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตากแดด โรงเรียนบ้านคอนสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ โรงเรียนบ้านพอก โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) และโรงเรียนบ้านโพนแพง สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ จำนวน ๒…
Read more