Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

WE LOVE UBON2-ED

Latest from Our News

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video[…]

Read more

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเรียนทางไกล

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และระบบ Online ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)[…]

Read more

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด และเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

Read more
What groups do

ข่าวประชาสัมพันธ์ New Groups Ubon2-ed

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี 2 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 19-05-2563 ] [ เปิดอ่าน : 614 ]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารร.บ้านนาส้มมอ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 01-04-2563 ] [ เปิดอ่าน : 21 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๖/๒๖ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 26-03-2563 ] [ เปิดอ่าน : 27 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 26-03-2563 ] [ เปิดอ่าน : 16 ]

GET STARTED NOW

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน ระยะทางระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียน สถิตินักเรียนแต่ละโรงเรียน

Big DATA

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียน รหัสโรงเรียน ขนาดโรงเรียน โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

Big DATA

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา

Integrity and Transparency Assessment ( ITA )

จริยธรรม/ความโปร่งใส ปฏิญญาเขตสุจริต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

LEARN MORE

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตจำนงค์

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
แผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบรับเรื่องร้องเรียน

School data reporting system

ระบบการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

D M C

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.  ข้อมูล ณ วันที่  10 พ.ย. และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)

GET STARTED

G – CODE

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

GET STARTED

e – MESystem

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.

GET STARTED

E M I S

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ( M – Obec ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ( EFA )

GET STARTED

B – O b e c

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

GET STARTED

SchoolMIS

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา บันทึกผลการเรียนนักเรียน

GET STARTED

C C T

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

GET STARTED

Thai School Lunch

ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน

GET STARTED

S E T

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

GET STARTED

CATAS System

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

N I S P A

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

การรับนักเรียน

รายงานการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ป.1 และ ม.1

GET STARTED

E G P

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

GET STARTED

NT – Access

ระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

GET STARTED

T E P E Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

GET STARTED

บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Our Team

Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

ดร.วิชัย  แสงศรี

ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายนุกูล จันดารักษ์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอนสุข

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บุคลากร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ลูกจ้าง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

CONNECT WITH US

Contact us

Contact Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2