Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

WE LOVE UBON2-ED

Latest from Our News

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล ๒ อบรมหลักสูตร“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม และเด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม[…]

Read more

สพป.อุบล ๒ นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบล ๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ[…]

Read more

การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[…]

Read more
What groups do

ข่าวประชาสัมพันธ์ New Groups Ubon2-ed

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 09-07-2562 ] [ เปิดอ่าน : 63 ]

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกอบการกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามเอกสารแนบ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 05-06-2562 ] [ เปิดอ่าน : 89 ]

อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04184/ว1666 ลว.24 เม.ย. 2562 เรื่อง กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภค ขอความอนุเคราะห์ ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลเร่งดำเนินการด้วยนะครับ (รายละเอียดตามรายชื่อ ร.ร. ที่แนบมาพร้อมนี้) [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 150 ]

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 17-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 72 ]

GET STARTED NOW

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน ระยะทางระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียน สถิตินักเรียนแต่ละโรงเรียน

สารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียน รหัสโรงเรียน ขนาดโรงเรียน โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา

Integrity and Transparency Assessment ( ITA )

จริยธรรม/ความโปร่งใส ปฏิญญาเขตสุจริต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

LEARN MORE

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

ประกาศเจตจำนงค์

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
แผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบรับเรื่องร้องเรียน

School data reporting system

ระบบการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

D M C

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.  ข้อมูล ณ วันที่  10 พ.ย. และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)

GET STARTED

G – CODE

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

GET STARTED

e – MESystem

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.

GET STARTED

E M I S

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ( M – Obec ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ( EFA )

GET STARTED

B – O b e c

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

GET STARTED

SchoolMIS

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา บันทึกผลการเรียนนักเรียน

GET STARTED

C C T

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

GET STARTED

Thai School Lunch

ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน

GET STARTED

S E T

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

GET STARTED

CATAS System

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

N I S P A

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

การรับนักเรียน

รายงานการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ป.1 และ ม.1

GET STARTED

E G P

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

GET STARTED

NT – Access

ระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

GET STARTED

T E P E Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

GET STARTED

บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Our Team

Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

ดร.วิชัย  แสงศรี

ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายวิเชียร พิมพ์รัตน์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายนุกูล จันดารักษ์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอนสุข

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บุคลากร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ลูกจ้าง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

CONNECT WITH US

Contact us

Contact Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2