Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

WE LOVE UBON2-ED

Latest from Our News

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประกอบด้วย กระเป๋า สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ[…]

Read more

ผอ.สพป.อบ ๒ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านทม นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผอ.สพม.เขต ๒๒ (มุกดาหาร – นครพนม) ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และคณะ โดยมีนายภิรวัฒน์ ดาษดา ผอ.โรงเรียนบ้านทม[…]

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงาน ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี[…]

Read more
What groups do

ข่าวประชาสัมพันธ์ New Groups Ubon2-ed

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 07-01-2563 ] [ เปิดอ่าน : 505 ]

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 - 2565 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 19-09-2562 ] [ เปิดอ่าน : 137 ]

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-08-2562 ] [ เปิดอ่าน : 161 ]

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 09-07-2562 ] [ เปิดอ่าน : 144 ]

GET STARTED NOW

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน ระยะทางระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียน สถิตินักเรียนแต่ละโรงเรียน

สารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียน รหัสโรงเรียน ขนาดโรงเรียน โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา

Integrity and Transparency Assessment ( ITA )

จริยธรรม/ความโปร่งใส ปฏิญญาเขตสุจริต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

LEARN MORE

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตจำนงค์

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
แผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบรับเรื่องร้องเรียน

School data reporting system

ระบบการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

D M C

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.  ข้อมูล ณ วันที่  10 พ.ย. และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)

GET STARTED

G – CODE

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

GET STARTED

e – MESystem

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.

GET STARTED

E M I S

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ( M – Obec ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ( EFA )

GET STARTED

B – O b e c

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

GET STARTED

SchoolMIS

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา บันทึกผลการเรียนนักเรียน

GET STARTED

C C T

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

GET STARTED

Thai School Lunch

ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน

GET STARTED

S E T

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

GET STARTED

CATAS System

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

N I S P A

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

การรับนักเรียน

รายงานการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ป.1 และ ม.1

GET STARTED

E G P

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

GET STARTED

NT – Access

ระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

GET STARTED

T E P E Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

GET STARTED

บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Our Team

Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

ดร.วิชัย  แสงศรี

ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายนุกูล จันดารักษ์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอนสุข

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บุคลากร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ลูกจ้าง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

CONNECT WITH US

Contact us

Contact Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2