Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

WE LOVE UBON2-ED

Latest from Our News

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[…]

Read more

เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ , ๑๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ และ ๑๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมต้อนรับนายอำนาจ วิชยานุวัติ[…]

Read more

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน[…]

Read more
What groups do

ข่าวประชาสัมพันธ์ New Groups Ubon2-ed

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 - 2565 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 19-09-2562 ] [ เปิดอ่าน : 101 ]

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-08-2562 ] [ เปิดอ่าน : 124 ]

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 09-07-2562 ] [ เปิดอ่าน : 136 ]

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกอบการกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามเอกสารแนบ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 05-06-2562 ] [ เปิดอ่าน : 162 ]

GET STARTED NOW

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน ระยะทางระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียน สถิตินักเรียนแต่ละโรงเรียน

สารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียน รหัสโรงเรียน ขนาดโรงเรียน โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา

Integrity and Transparency Assessment ( ITA )

จริยธรรม/ความโปร่งใส ปฏิญญาเขตสุจริต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

LEARN MORE

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตจำนงค์

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
แผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบรับเรื่องร้องเรียน

School data reporting system

ระบบการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

D M C

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.  ข้อมูล ณ วันที่  10 พ.ย. และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)

GET STARTED

G – CODE

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

GET STARTED

e – MESystem

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.

GET STARTED

E M I S

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ( M – Obec ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ( EFA )

GET STARTED

B – O b e c

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

GET STARTED

SchoolMIS

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา บันทึกผลการเรียนนักเรียน

GET STARTED

C C T

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

GET STARTED

Thai School Lunch

ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน

GET STARTED

S E T

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

GET STARTED

CATAS System

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

N I S P A

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

การรับนักเรียน

รายงานการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ป.1 และ ม.1

GET STARTED

E G P

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

GET STARTED

NT – Access

ระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

GET STARTED

T E P E Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

GET STARTED

บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Our Team

Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

ดร.วิชัย  แสงศรี

ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายวิเชียร พิมพ์รัตน์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายนุกูล จันดารักษ์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอนสุข

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บุคลากร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ลูกจ้าง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

CONNECT WITH US

Contact us

Contact Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2