Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

WE LOVE UBON2-ED

Latest from Our News

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อบ. เขต ๒ มอบนโยบายการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะทำงานในการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ เพื่อให้คณะทำงาน สามารถจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ สพฐ[…]

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก่อนเสนอ สพฐ. พิจารณา

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

Read more
What groups do

ข่าวประชาสัมพันธ์ New Groups Ubon2-ed

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกอบการกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามเอกสารแนบ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 05-06-2562 ] [ เปิดอ่าน : 34 ]

อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04184/ว1666 ลว.24 เม.ย. 2562 เรื่อง กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภค ขอความอนุเคราะห์ ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลเร่งดำเนินการด้วยนะครับ (รายละเอียดตามรายชื่อ ร.ร. ที่แนบมาพร้อมนี้) [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 81 ]

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 17-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 37 ]

มติพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 15-03-2562 ] [ เปิดอ่าน : 166 ]

GET STARTED NOW

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน ระยะทางระหว่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียน สถิตินักเรียนแต่ละโรงเรียน

สารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลแสดงที่ตั้งโรงเรียน รหัสโรงเรียน ขนาดโรงเรียน โรงเรียนในโครงการต่าง ๆ ฯลฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา

Integrity and Transparency Assessment ( ITA )

จริยธรรม/ความโปร่งใส ปฏิญญาเขตสุจริต เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

LEARN MORE

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

ประกาศเจตจำนงค์

มาตรการแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

+

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
  • +
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

+

แผน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

+

การดำเนินงานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+

การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

+

ระบบรับเรื่องร้องเรียน

+

School data reporting system

ระบบการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

D M C

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.  ข้อมูล ณ วันที่  10 พ.ย. และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)

GET STARTED

G – CODE

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

GET STARTED

e – MESystem

ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.

GET STARTED

E M I S

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลครุภัณฑ์ ( M – Obec ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ( EFA )

GET STARTED

B – O b e c

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

GET STARTED

SchoolMIS

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา บันทึกผลการเรียนนักเรียน

GET STARTED

C C T

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

GET STARTED

Thai School Lunch

ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน

GET STARTED

S E T

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

GET STARTED

CATAS System

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

N I S P A

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

GET STARTED

การรับนักเรียน

รายงานการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ป.1 และ ม.1

GET STARTED

E G P

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

GET STARTED

NT – Access

ระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

GET STARTED

T E P E Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

GET STARTED

บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Our Team

Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2

ดร.วิชัย  แสงศรี

ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายวิเชียร พิมพ์รัตน์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายนุกูล จันดารักษ์

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอนสุข

รอง ผอ.สพป.อุบราชธานี เขต 2

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บุคลากร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ลูกจ้าง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

CONNECT WITH US

Contact us

Contact Ubonratchathani Primary Education Service Area Office 2